Kwieciński Bogdan Józef płk dypl. pil. obs. inż.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja July 7, 2017, 5:29 a.m.

Tagi:

Kwieciński Bogdan Józef płk dypl. pil. obs. inż.

Urodzony 12.04.1895 r. w Strzelnie, syn Jana i Anieli. Był absolwentem gimnazjum humanistycznego w Poznaniu. Do wojska niemieckiego wcielony został 6.07.1915 r., służył w jednostkach lotniczych. Ukończył szkołę strzelców lotniczych, a w okresie od 6.05-28.12.1916 r. szkolił się na obserwatora. W dniu 25.07.1918 r. wysłany został na front do Palestyny, w grudniu 1918 r. dostał się do niewoli angielskiej, z której powrócił w marcu 1919 r.


Do Wojska Polskiego wstąpił w maju 1919 r. Przydzielono go, jako instruktora, do Szkoły Obserwatorów w Ławicy. Awans na stopień kapitana uzyskał w lipcu 1919 r., a następnie został przeniesiony do I Wielkopolskiej Grupy Lotniczej. W grudniu 1919 r. mianowany został referentem w Inspektoracie Wojsk Lotniczych. Od czerwca 1920 r. walczył na froncie w barwach 12 EW. W trakcie ofensywy warszawskiej, w dniu 19.08.1920 r. wykonując lot na odcinku Drobin-Lipno, zauważył kawalerię oraz tabory bolszewickie. Pomimo silnego ostrzału z ziemi obniżył lot i zaatakował nieprzyjaciela bombami i ogniem k. m. zadając widoczne straty. Lecąc w okolicy Lipna ponownie natknął się na sowiecką kawalerię, którą z wielką zaciętością i brawurą rozproszył. Kolejnego dnia wyleciał na zwiad w kierunku na Mławę. Napotkał tabory bolszewickie ciągnące drogą Mława–Bielsk, które ostrzelał i zbombardował. Na skutek tego nalotu żołnierze sowieccy rzucili się do panicznej ucieczki pozostawiając na drodze wozy i konie. Przez jakiś czas droga była nieprzejezdna z powodu zalegających na jej powierzchni resztek zniszczonych taborów.


W październiku 1920 r., będąc w stopniu podporucznika, otrzymał prawo noszenia odznaki obserwatora wraz z przysługującym tytułem na czas służby w wojskach lotniczych. Dekretem L. 2567 z 19.01.1921 r. został zatwierdzony w stopniu porucznika (z dniem 1.04.1920 r.). Z dniem 1.09.1922 r. przeniesiony został z 3 do 1 PL w Warszawie. Był członkiem Biura Ścisłej Rady Wojennej M.S.Wojsk. Awansowany na stopień majora z dniem 15.08.1924 r. W okresie od 1924 do 1926 r. przebywał w Wyższej Szkole Wojennej. W roku 1926 przeniesiony do kadry oficerów lotnictwa i przydzielony do Departamentu IV Żeglugi Powietrznej M.S.Wojsk. W listopadzie 1928 r. został przeniesiony do 1 PL na stanowisko dowódcy dyonu, a następnie zastępcy dowódcy dyonu.


Od 1927 r. pełnił funkcję generalnego sekretarza Aeroklubu RP. W marcu 1933 r. awansowany na stopień podpułkownika. W kwietniu 1933 r. przeniesiony został do Departamentu Aeronautycznego M.S.Wojsk., a z dniem 1.01.1935 r. został przeniesiony na stanowisko attaché wojskowego w Pradze. W roku 1939 r. pełnił funkcję attaché lotniczego w Londynie (aż do końca II Wojny Światowej). Po wojnie pozostał na emigracji, w 1947 r. zamieszkał w Kanadzie. Bogdan Kwieciński zmarł 22.03.1981 r. w Montrealu.


Odznaczony został m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 177, Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta, Krzyżem Walecznych, Polową Odznaką Obserwatora nr 13, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Niepodległości. Ponadto otrzymał francuską odznakę obserwatora, odznakę tureckiego orderu „Żelazny Półksiężyc”, a także odznaczenia jugosłowiańskie i rumuńskie. Uhonorowany również Krzyżem Komandorskim Francuskiego Orderu „Marokańskiego Ouissan Alouite”, Krzyżem Komandorskim Bułgarskiego Orderu „Zasługi”, fińską odznaką lotniczą, czechosłowacką odznaką obserwatora i odznaką obserwatora Królestwa S. H. S.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

H. K. Kujawa, Księga lotników polskich poległych, zamordowanych i zaginionych w latach 1939-1946. T. I. Polegli w kampanii wrześniowej, pomordowani w ZSRR i w innych okolicznościach podczas okupacji, rkps w zbiorach autora.
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
K. Sławiński, Lotnisko toruńskie 1920-1945, Biblioteczka Skrzydlatej Polski, Warszawa 1983.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 40 z dn. 20.10.1920 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 5 z dn 05.02.1921 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 26 z dn. 02.07.1921 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 28 z dn. 19.08.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 18 z dn. 28.03.1923 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 64 z dn. 08.07.1924 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 112 z dn. 23.10.1924 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 131 z dn. 17.12.1924 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 42 z dn. 11.10.1926 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 25 z dn. 31.10.1927 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 14 z dn. 5.11.1928 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 9 z dn. 27.04.1929 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 19 z dn. 12.12.1929 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 4 z dn. 19.03.1933 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 3 z dn. 14.03.1933 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 5 z dn. 11.04.1933 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 13 z dn. 11.11.1933 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr14 z dn. 22.12.1934 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 2 z dn. 11.11.1936 r.
Rocznik oficerski 1923, Ministerstwo Spraw Wojskowych - Oddział V Sztab Generalny, Warszawa 1923.Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: