Loria Leon ppłk pil. obs. dr prawa

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja June 2, 2017, 12:08 p.m.

Tagi:

Loria Leon ppłk pil. obs. dr prawa

Urodzony 5.11.1883 r. w Warszawie, syn Adolfa i Felicji. Po ukończeniu gimnazjum i uzyskaniu matury w Krakowie, rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia zakończył z tytułem doktora. Dnia 5.08.1914 r. wstąpił do Legionów Polskich, gdzie początkowo służył w 1 Pułku Ułanów, a następnie (od sierpnia 1916 r.) w 1 Pułku Artylerii Legionów Polskich (do 20.10.1917 r.). W dniu 15.11.1914 r. awansowany na chorążego. W późniejszym czasie był sędzią i należał do POW.


Do Wojska Polskiego wstąpił 10.11.1918 r. i do kwietnia 1919 r. był adiutantem (oficerem ordynansowym) Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego. Jednocześnie szkolił się na pilota we Francuskiej Szkole Pilotów w Warszawie. Od 1.02.1920 r. służył na froncie podczas wojny polsko-bolszewickiej, jako obserwator lotniczy w 1 EWlkp. (późniejsza 12 EW). Brał czynny udział we wszystkich lotach 12 EW. Dnia 17.04.1920 r. atakował piechotę i artylerię bolszewicką w walkach pod Szaciłkami i Jakimkowskaja, co zmusiło przeciwnika do wycofania i zaprzestania ostrzeliwania polskich oddziałów. W maju tego roku w okolicach Borysewa podjął walkę z trzema samolotami nieprzyjaciela i za pomocą dwóch sprzężonych k. m. skutecznie obronił swój samolot. W czasie walk na froncie zachorował na tyfus plamisty, jednakże brał udział w walkach pomimo tego, że nie do końca został wyleczony.


Z dniem 1.04.1920 r. został zatwierdzony w stopniu majora w Korpusie Wojsk Lotniczych. Od 2.01.1921 r. dowodził 12 EW, a od sierpnia tegoż roku dowodził 1 Dyonem 1 PL w Warszawie. Następnie, od Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych L. 2145 z 1922 r. przyznano mu tytuł i odznakę obserwatora za czas służby w Wojskach Lotniczych. Z dniem 1.07.1923 r. rozpoczął szkolenie w Szkole Pilotów w Bydgoszczy, po czym wrócił do macierzystego 1 PL. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wojskowych L. 24752 z 1923 r. otrzymał tytuł i odznakę pilota wojsk aeronautycznych. Awansowany na podpułkownika w dniu 2.04.1924 r. Od marca 1925 pełnił funkcję zastępcy dowódcy 1 PL. Od 20.10.1926 r. był komendantem Głównego Portu Lotniczego na Polu Mokotowskim w Warszawie. W końcu 1927 r. został przydzielony na czteromiesięczny kurs dla oficerów sztabowych lotnictwa przy Centrum Wyższych Studiów Wojskowych w Warszawie (z dniem 1.12.1927 r.). Następnie przebywał w Głównym Porcie Lotniczym, a w listopadzie 1928 r. został przeniesiony służbowo o Departamentu Lotnictwa M.S.Wojsk. na stanowisko kierownika referatu (do lipca 1929 r.). W dniu 30.04.1930 r. odszedł w stan spoczynku z uwagi na zły stan zdrowia. W cywilu pracował jako radca prawny w Państwowych Zakładach Inżynieryjnych. Leon Loria był również taternikiem, narciarzem i członkiem Tatrzańskiego Pogotowia Ratunkowego. Zmarł w Zakopanem w dniu 8.04.1932 r., pochowany został na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.


Za wybitne czyny bojowe okazane w wojnie polsko-sowieckiej został odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 3055, Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), Krzyżem Niepodległości oraz Polową Odznaką Obserwatora nr 2.

Źródła:

Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933.
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.
J. Pawlak, Polskie eskadry w latach 1918-1939, Warszawa 1989.
E. Tomkowiak, Loria Leon, [w:] Kawalerowie Virtuti Militari1792-1945. Słownik biograficzny, t. II (1914-1921), cz. I, red. B. Polak, Koszalin 1991.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 30 z dn. 11.08.1920 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 1 z dn. 26.01.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 48 z dn. 73.11.1923 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 76 z dn. 10.12.1923 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 32 z dn. 02.04.1924 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 42 z dn. 10.04.1925 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 28 z dn. 23.12 1927 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 14 z dn. 5.11.1928 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 11 z dn. 6.07.1929 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 8 z dn. 31.03.1930 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 12 z dn. 26.10.1933 r.
Rocznik oficerski 1923, Ministerstwo Spraw Wojskowych - Oddział V Sztab Generalny, Warszawa 1923.
Rocznik oficerski 1928, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Warszawa 1928.

Zobacz podobne artykuły: